Пн-Пт 10:00-18:30
Сб-Нд 12:00-18:30
ГРАФИК РОБОТИ
+380 (99) 713 23 48
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Нижчезазначений текс є Договором публічної оферти (надалі – Договір), між
інтернет-магазином «Oki.tm» (надалі – «Продавець»), сайт
якого розміщений за адресою: https://oki-tm.com/ ( надалі - «Інтернет-магазин») та
користувачем Інтернет-магазину (надалі - «Покупець»), і встановлює умови користування
та придбання Товарів через Інтернет-магазин Продавця.
Визначення термінів:

«Акцепт» - беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.
«Сайт» - веб-сайт, та всі його сторінки, що розміщені в мережі Інтернет за
адресою: https://oki-tm.com
«Товар» — перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині
Продавця.
«Продавець» — компанія, що реалізує представлений в інтернет-магазині, або в
будь-який інший спосіб Товар.

«Покупець» — фізична або юридична особа, що використовує інтернет-магазин
або в будь-який інший спосіб вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах,
передбачених в даному Договорі.
«Замовлення» - позиції які на власний розсуд обрав Покупець з асортиментного
переліку Товарів визначеного в інтернет-магазині Продавця, в будь-який спосіб
передбачений в даному Договорі.
«Контакти» – контактні номери телефонів Продавця, зазначені в
інтернет-магазині Продавця.

1. Загальні положення
1.1. Даний Договір є Договором публічної оферти, умови якого є однаковими для
всіх Покупців, відповідно до ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України.
1.2. У разі реєстрації Покупця на сайті, оформленні Покупцем замовлення через
сайт, на гарячій лінії, в закладі громадського харчування, або в інший спосіб та отримання
даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного Договору та
інформації, викладеної на Сайті.
1.3.Укладаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю
ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною
особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання
умов цього Договору.
1.4. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії
Договору. Укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено про
права та цілі збору та обробки його персональних даних, відповідно до Законом України
«Про захист персональних даних»,

2. Предмет Договору
2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару, відповідно до цін діючих на
момент замовлення, а Покупець має право оплатити та отримати Товар відповідно до умов
визначених в даному Договорі.
2.2. Покупць вважається таким, що вступив в договірні відносини з Продавцем з
моменту оформлення замовлення Товару, незалежно від способу замовлення та форми
оплати.
2.3. Продавець має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов'язків.

3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець самостійно на власний розсуд оформляє замовлення через
інтернет-магазин або зателефонувавши на гарячу лінію Продавця.
3.2. Відповідальність за вибір Товару та порядок оформлення Замовлення несе
Покупець.

4. Ціна та порядок оплати замовлення
4.1.Повна вартість замовлення складається з вартості Товару, вказаної в інтернет
магазині на момент оформлення Замовлення та вартості доставки Замовлення.
4.2. Ціна Товару встановлюється в національній валюті України – гривні.
4.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару, до моменту
оформлення замовлення, без попереднього повідомлення Покупця.
4.4. Оплата Замовлення, здійснюється відповідно до розділу «Доставка та Оплата»,
опублікованого на сайті https://oki-tm.com.
4.5. У разі якщо Покупець неоплатив, несвоєчасно оплатив або оплатив не в
повному обсязі Товар Продавець залишає за собою право ненадання Замовлення,
призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань та не несе
відповідальності за наслідки, які можуть виникнути в результаті вчинених дій.
4.6. Замовлення надаються тільки по факту отримання оплати
інтернет-магазином. Але в будь-якому випадку за умови наявності Товару на момент
фіксування оплати Продавцем.
4.7. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов'язань перед
Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Покупцем.
4.8. При безготівковому розрахунку Покупець важається таким, що виконав
зобов'язання з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий
рахунок Продавця.
4.9. У разі кур`єрсокої доставки Замовлення при безготівковому розрахунку
Покупець повинен пред'явити кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару
(платіжне доручення, квитанція про сплату, тощо).

5. Доставка Товару
5.1. Доставка Товару здійснюється відповідно до розділу «Доставка»,
опублікованого в інтернет-магазині Продавця.
5.2. Покупець може отримати замовлення шляхом самостійного вивозу замовлення
із закладу громадського харчування Продавця визначеного в замовленні або скористатися
послугами кур'єрської доставки на вказану в замовленні адресу Покупця.

6. Права та обов'язки Сторін
6.1. Продавець має право:
6.1.1. В односторонньому порядку зупинити продаж Товарів та надання послуг
Доставки, відмовити у оформленні Замовлення у випадку порушення Покупцем умов
даного Договору;
6.1.2. В односторонньому порядку змінювати ціну на Товари
представлені в інтернет-магазині.
6.1.3. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов
даного Договору, шляхом опублікування його в новій редакції в інтернет-магазині.
Відповідні зміни вступають в силу з моменту їх опублікування, або в інший строк
визначений при їх публікації додатково.
6.1.4. Організовувати доставку Замовлень, без погодження з Покупцем передати
свої права та обов'язки з виконання Замовлень або залучати до надання послуг з доставки
третіх осіб.
6.1.5. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів
Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

6.2. Обовязки Продавця:
6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином
оформлені та підтверджені Замовлення;
6.2.2. Доставити Товар згідно з оформленим Замовленням та умовами даного
Договору;
6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування
та підготовки до доставки;

6.3. Покупець має право:
6.3.1. Обрати Товари, оформлювати Замовлення в інтернет-магазині, на гарячій
лінії або в інший спосіб передбачений в даному Договорі;
6.3.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов'язків, що передбачені
Договором;
6.3.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних
пропозицій Продавця, що направляються останнім в будь-який спосіб Покупцю.

6.4. Обовязки Покупця:
6.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин ознайомитися зі змістом даного
Договору, умовами оплати і доставки в інтернет-магазині Продавця.
6.4.2. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового
пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару.
6.4.3. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена в інтерне-магазині
Продавця, до моменту оформлення Замовлення;
6.4.4. Належним чином та в повному обсязі оплатити та отримати оформлене
відповідно до умов даного Договору Замовлення;
6.4.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну
інформацію, яка необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну
відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість
належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
6.4.6. При одержанні Замовлення перевірити цілісності, вміст та комплектність
замовленого Товару.

7. Форс-мажорні обставини.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною
силою слід розуміюти надзвичайні умови, що перешкоджають виконанню своїх
зобов'язань Сторонами за цим Договором, та які не залежать від Сторін. До них належать
стихійні явища (землетруси, повені, тощо), воєнні дії, надзвичайні стани, страйки,
епідемії, заборонні заходи державних органів, тощо.
7.2. Протягом дії непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій одна до
одної та приймають кожна відповідно свій ризик за відповідні наслідки.

8. Відповідальність сторін.
8.1. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за працездатність каналів
зв'язку та можливі перебої в мережі передачі даних, зокрема мережі Інтернет, за
допомогою яких здійснюється доступ до інтернет-магазину Продавця.
8.2. Всі відгуки та пропозиції Покупця мають бути оформлена в письмовій формі та
направлені на електронну адресу вказану в інтернет-магазині. Продавцем будуть
розглянуті та прийняті необхідні заходи щодо задоволення відгуку та пропозиції Покупця,
якщо направлений відгук або пропозиція буде обґрунтованою та оформленою відповідно
до чинного законодавства України.
8.3.Продавець не несе ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі
суми, отриманої від Покупця як оплата за Замовлення.

9. Конфіденційність і захист персональних даних
9.1. При акцепті Договору Покупець надає свою згоду на збір та обробку
персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 No 2297- VI « Про
захист персональних даних».
9.2. При оформленні Замовлення в інтернет-магазині або через гарячі лінії
Продавця, Покупець залишає свії персональні дані, які необхідні для оформлення такого
Замовлення, такі як:
- Ім'я, прізвище
- адреса електронної пошти
- номер телефону
- адреса доставки
- інформацію про смаки, та уподобання Покупця
- та іншу інформацію.
9.3. При акцепті Договору та надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації
або оформленні Замовлення та через гарячі лінії Продавця, Покупець дає свою
добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі передачу) своїх
персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно.
9.4. Продавець може використати надані персональні дані Покупцем для продажу
Товарів і надання послуг, передбачених в даному Договорі, для просування Товарів, які
надає Продавець (в тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних
даних).
9.5. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця
інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім
особам, які діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання
зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації
встановлено вимогами чинного законодавства України.
9.6. У випадку, якщо Покупець не бажає, щоб його персональні дані оброблялися
Продавцем, він повинен звернутися на гарячу лінію Продавця та направити заяву про
припинення обробки персональних даних до адміністрації Продавця через
інтернет-магазин. У такому випадку Покупець зобов'язується припинити користуватися
послугами Продавця.
9.7. Інтернет-магазин не несе відповідальності перед Покупцем за не виконання
своїх зобов'язань передбачених даним Договором, якщо Покупець надасть недостовірну
або неактуальну інформації про себе.
9.8. Реєструючись в інтернет-магазині або оформляючи Замовлення без реєстрації,
через гарячі лінії та в інший спосіб визначений в Договорі, Покупець дає Продавцю згоду
на отримання інформаційних повідомлень від інтернет-магазину і його партнерів, що
діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою SMS повідомлень, електронної
пошти або за допомогою інших телефонних додатків, тощо.
9.9. Покупець має право у будь-який момент відмовитися від отримання такої
розсилки повідомлень, для цього необхідно звернутися на гарячу лінії Продавця та
направити відповідну заявою до адміністрації Продавця через інтернет-магазин.

10. Інші умови
10.1. Даний Договір складено українською мовою, відповідно до чинного
законодавства України.
10.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не призводить до
недійсності Договору в цілому.
10.3. Фото та опис Товару, що містяться в інтернет-магазині Продавця можуть
дещо відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Для уточнення інформації
щодо Товару Покупець може звернутися на Гарячу лінію.
10.4. Продавець на власний розсуд може здійснювати аудіо фіксацію розмов на
Гарячій лінії, з використанням відповідного обладнання, за умови усного повідомлення
Покупця про факт здійснення аудіо фіксації. Якщо Покупець не згоден з аудіо фіксацією,
він повинен відразу після такого повідомлення припинити розмову по гарячій лінії.
10.5. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати перелік
Товарів та послуг представлених в інтернет-магазині.
10.6. Зображення та будь-яка текстова інформація опублікована в інтернет-магазині
є власністю Продавця.
10.7. Всі інші умови, які не визначені в даному Договорі регулюються на підставі
чинного законодавства України.